joi, 1 iunie 2017

Ziua Rezervistului Militar

31  MAI   ,, ZIUA  REZERVISTULUI  MILITAR”
                     După  câteva  luni  de  la  Revoluţia  din  Decembrie  1989,  respectiv  la  31  Mai  1990,  a  fost  reluată  de  către  cadrele  militare  în  rezervă  şi  retragere  provenite  din  activitate  în  Armata  României,  după  întrerupere  abuzivă  de  42  de  ani,  tradiţia  asocierii  acestora  pentru  a-şi  putea  apăra  mai  bine  interesele.  Structura  asociativă  care  şi-a  făcut  apariţia  în  această  zi  poartă  astăzi  denumirea  ,, ASOCIAŢIA  NAŢIO-NALĂ  a  CADRELOR  MILITARE  în  REZERVĂ  şi    RETRAGERE”  (A.N.C.M.R.R.).
               Iată  ce  sărbătorim  în  fiecare  an  la  31  MAI  ziua  A.N.C.M.R.R.,  zi  de  mare  încărcătură  emoţională  pentru  cadrele  militare  în  rezervă / retragere  membre  ale  acestei  structuri  asociative  de  vocaţie  naţională.
               În  MAI  2010,  pentru  prima  dată  în  România,  din  iniţiativa  Biroului  Permanent  Central  al  A.N.C.M.R.R.,  cu  acordul  tuturor  structurilor  asociative  similare  din  sistemul  de  apărare,  ordine  publică  şi  siguranţă  naţională,  cu  sprijinul  ministrului  apărării  naţionale  ,  guvernul  României,  prin  H.G. nr. 467 / 2010,   a  instituit                                ,,ZIUA  REZERVIS-TULUI  MILITAR”  hotărând  sărbătorirea  acesteia  anual,  la  aceeaşi  dată  -  31  Mai.  Pe  această  bază,  data  de  31  Mai  a  fost  înscrisă  în  capitolul  ,,Sărbători  militare”  al  Calendarului  Tradiţiilor  Militare  Periodice,  de  istorie  şi  cultură  militară,  editat  de  Statul  Major  General.
               După  cum  se  ştie,  A.N.C.M.R.R.  a  apărut  cu  mai  bine  de  27  de  ani  în  urmă,  ca  urmare  a  curajului  şi  iniţiativei  unor  camarazi  întreprinzători,  ofiţeri  în  rezervă  şi  retragere,  fiind  împreună  cu  A.N.V.R.,  una  din  primele  structuri  asociative  din  dome-niul  apărării  armate  a  ţării  de  după  1990.
               Confirmată  de  la  primele  sale  începuturi,  prin  hotărâre  a  instanţei,  ca  persoa-nă  juridică  română  de  drept  privat,  legal  constituită,  democratică  şi  independentă,  A.N.C.M.R.R.  şi-a  dobândit  pe  merit  recunoaşterea  reprezentativităţii,  utilităţii  şi  noto-rietăţii  publice. În  acest  sens  stau  mărturie  dovezi  indubitabile  precum:
·         Ordinul  Ministrului  Apărării  Naţionale  nr.  M 42/1990  privind  sprijinirea  activităţii  U.N.C.M.R.R.,  structură  asociativă  a  cadrelor  militare  în  rezervă  şi  retragere ;
·        H.G.  nr.  20 / 2004  privind  utilitatea  publică,  schimbare  a  statu-quoului  care  nu  ar  fi  fost  procedural  posibilă  fără  acordul  ministrului  de  resort;
·        Ordinul  Ministrului  Apărării  Naţionale  nr.  H 5198 / 2008  prin  care,  la  propunerea  Comisiei  de  Heraldică  şi  Denumiri,  i  s-a  acordat  A.N.C.M.R.R  în  mod  oficial  drep-tul  de  a  avea,  ca  şi  structurile  militare  semnificative,  ,,Emblema  de  Onoare  ale  Statelor  Majore  ale  Categoriilor  de  Forţe  Terestre,  Aeriene  şi  Navale”,  ,,Emblema  de  Onoare  Comunicaţiilor  şi  Informaticii”.
                Indubitabil,  A.N.C.M.R.R.  demonstrează  cu  prisosinţă  că  existenţa  sa  în  pa-noplia  structuriloe  asociative  care  alcătuiesc  societatea  civilă  românească  se  prezintă  şi  acţionează  ca  ,, misiune  de  credinţă  şi  datorie  de  onoare”.  Este  în  spiritul  devizei  sale - ,,PATRIE,  ONOARE,  DEMNITATE”,  faptul  că  la  un  secol  şi  jumătate  de  la  adoptarea,  în  anul  1864,  a  Legii  asupra  poziţiei  ofiţerilor,  act  normativ  care  prefigu-rează  primele  elemente  de  întemeiere  în  plan  legislativ  a  corpului  cadrelor  militare  în  rezervă  şi  retragere  provenite  din  armată,  din  iniţiativa  A.N.C.M.R.R , de  acum  7  ani  aniversăm,  ca  sărbătoare  militară  distinctă  -  ZIUA  REZERVISTULUI  MILITAR. Este  o   iz-bândă  notabilă,  mai  cu  seamă  în  condiţiile  unei  anumite  confuzii  în  ceea ce  priveşte  armata  în  rezervă.
            Este  necesar  să  reinterăm  faptul  că  de  la  primele  sale  începuturi  moderne,  ca  organism  viu,  temeinic  articulat  la  nevoile  societăţii  româneşti  destinat  îndeplinirii  unor  obiective  vitale,  complexe  şi  de  anvergură,  cum  este  cel  al  apărării  militare  a  ţării,  pentru  menţinerea  suveranităţii  naţionale,  independenţei  şi  integrităţii  terito-riale,  organismul  militar  al  României  a  fost  structurat  pe  două  sisteme  de  bază  -  sistemul  activ  permanent  şi  sistemul  de  rezervă  a   căror  trăsătură  fundamentală  a fost  dintotdeauna,  unitatea  de  ţel  şi  de  acţiune.
              Istoria  militară  modernă  a  poporului  român  atestă  cu  date  şi  fapte,  că  nu  de  puţine  ori,  mai  cu  seamă  în  vremuri  de  restrişte,  eforturile  celor  două  sisteme,  activ  şi  de  rezervă  s-au  îngemănat,  uneori  până  la  contopire,  fiind  încredinţată  conceptual  însăşi  naţiunii  armate.  Şi  în  aceste  situaţii,  cele  două  sisteme  şi-au  păstrat  anumite  trăsături  definitorii,  îndeosebi  ca  mod  de  existenţă.
              Dintotdeauna,  pentru  armata  română,  cadrele  militare  în  rezervă  şi  retragere  mobilizate  la  nevoie,  a  reprezentat  şi  reprezintă  o  preocupare  esenţială.  Ca  urmare,  cele  două  sisteme  ale  organismului  militar  românesc,  în  evoluţia  lor  istorică,  au  determinat  apariţia,  dezvoltarea  şi  consolidarea  a  două  corpuri  de  cadre  militare  -  corpul  cadrelor  militare  în  activitate  şi  corpul  cadrelor  militare  în  rezervă  şi  retra-gere,  ambele  fiind  părţi  constitutive  ale  aceluiaşi  organism  -  ARMATA  ROMÂNIEI.  În  arcul  de  timp  de  la  Legea  privind  poziţia  ofiţerilor,  din  1864,  până  la  Legea  nr.  80 / 1995  privind  Statutul  cadrelor  militare,  lucrurile  s-au  desfăşurat  astfel:  existând  posibilitatea  trecerii,  la  nevoie,  dintr-un  corp  în  altul,  unul  din  obiectivele  prioritare  ale  existenţei  lor  l-a  constituit  cultivarea,  consolidarea  şi  menţinerea  unităţii  de  corp  şi  spiritul  de  camaraderie,  a  legăturii  dintre  cadrele  militare  active,  în  rezervă  şi  retragere,  aparţinând  aceleiaşi  mari  familii  -  ARMATA  ROMÂNIEI.  În  acest  obiectiv  se  înscrie  şi  aniversarea  ZILEI  REZERVISTULUI  MILITAR,  instituită  de  Guvernul  României  prin  H.G. nr. 464 / 2010.
             Potrivit  art. 3  al  hotărârii  ,,  prin  rezervist  militar  se  înţelege,  orice  persoană  care  deţine  grad  militar,  în  rezervă  şi  retragere”.  O  înţelegere  mult  mai  largă  decât  categoria  de  cadre  militare  pe  care  le  reprezintă  A.N.C.M.R.R. .
  Ziua  Rezervistului  Militar  este  a  noastră,  a  tuturor  celor  care  am  slujit  un  mare  număr  de  ani  ţara  sub  Drapelul  Tricolor,  precum  şi  a  celor  care  au  fost  pregătiţi  în  acest  scop  în  diferite  moduri..

LA  MULŢI  ANI,  DRAGI  CAMARAZI  !


             

        

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu